Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikamız

2M KABLO, müşterilerine üstün ürün kalitesi ve etkin hizmet vermeyi taahhüt eder.

İç ve dış müşterimiz var olan ihtiyaç ve beklentileri doğru anlayıp, yasal ve diğer şartları uygulayarak, bunların karşılanması üzerine odaklanırız. Bu amacı karşılamak için temel ilkelerimiz:

 • Tüm süreçlere müşteri odaklı şekilde yaklaşmak
 • Müşteri talebinin oluşturulmasından ürün teslimine kadar geçen sürede Kalite Yönetim Sistemini sürekli olarak geliştirmek
 • İşlerimizde, müşteri beklentilerini öncelikli olarak yerine getirmek
 • Eğitim programları ile çalışanlarımızın yetkinliğini sürekli olarak geliştirmek
 • İşlerimizi yürütürken çalışanlarımızın etkin katılımını sağlamak
 • Sorunlara, zamanında ve sistemli şekilde müdahale etmek
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak

 Tüm çalışanlarımızla bu ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz.
 

İş Sağlığı ve Çalışma Güvenliği Politikamız

2M Kablo olarak İSG Politikamız,

 • Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı - iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmak,
 • Personelimizin sorumlulukları kapsamında gerekli eğitim desteğini sağlamak,
 • Personelimizin maruz kalabileceği İSG tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek,
 • Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, vb.) eylem prosedürlerini
 • oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmak
 • İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde tutarak sıfır iş kazası hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmak,

Bünyemizde iş güvenliğine yönelik yürürlükte olan tüm kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı olarak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve sürekli iyileştirmeyle destekleyerek güçlendirmektir.

Çevre Politikamız

2M Kablo olarak Çevre Politikamız,

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, üretimimiz esnasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve sürekli iyileştirmek doğrultusunda ;

 • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
 • Kirliliğin kaynağında önlenmesi,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınması, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışılması,
 • Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler alınması ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlanması,
 • Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre konusunda biliçlendirmek,
 • Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

Yönündeki faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardına uygun bütünleşik bir şekilde yöneterek,  alçak gerilim kablo sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Enerji Politikamız

Enerji Yönetim Sistemimizin ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standardına uygun şekilde kurulması ve yürütülmesi doğrultusunda 2M Kablo olarak enerji kullanımı, tüketiminin yapısı ve ölçeğine uygun olacak şekilde Enerji Politikamız;

 • Enerji performansının sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmayı,
 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile olarak yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmet tedarik etmek ve enerji performansını iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,
 • Yıllık olarak belirlenen hedef ve amaçları periyodik olarak gözden geçirmeyi, hedeflenen değerlere ulaşmak gerekli tüm bilgi ve kaynağı sağlamayı,
 • Enerji verimli hizmet ve ürünlerin tedariki için öncelik ve destek verilerek enerji performansının iyileştirilmesine yönelik katkının sağlamayı,
 • Sera gazı emisyonlarını azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını azaltmayı,
 • Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmasını sağlamak ve tekrar kullanmayı,
 • Enerji politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamayı ve bilinçl ve duyarlılığı arttırmaya yönelik hareket etmeyi,
 • Amaçların ve enerji hdeflerinin gerçekleştirmesi için gerekli bilgi ve kaynakların varlığını sağlamayı,

tüm çalışanlarımızla bu ilkeler doğrultusunda faaliyetlerimizi destekleyeceğimizi taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

2M Kablo sahip olduğu tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanmasını taahhüt eder.

2M Kablo olarak Bilgi Güvenliği Politikamız,

 • Bilgi Güvenliği standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyum sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğini sağlamak için gerekli olan alt yapıyı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği açıklarını ve ihlal olaylarını yönetmek ve tekrarlanmasını engellemek,
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve riskleri yönetmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek ve uygulamak,
 • Bilgi Güvenliği gereksinimlerini sağlamak için değişime açık, uzmanlık alanında yetkin personel istihdamı sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek,

Tüm çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği farkındalığı ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.